ക്രിയ (Verb) Quarantine പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, പകര്‍ച്ചവ്യാധിക്കാരുള്ള കപ്പല്‍ കരയുമായി ഇടപെടാതെ നില്‍ക്കാനുള്ള കാലം, സംസര്‍ഗനിഷിദ്ധക്കപ്പല്‍ നില്‍ക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥലം, പകര്‍ച്ചവ്യാധി തടയാനായി രോഗബാധിതര്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന ഏകാന്തവാസം. Find more Malayalam words at wordhippo.com! Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. മറ്റെവിടെ നിന്നെങ്കിലും എത്തിച്ചേർന്ന അല്ലെങ്കിൽ പകർച്ചവ്യാധി അല്ലെങ്കിൽ പകർച്ചവ്യാധിക്ക് വിധേയരായ ആളുകളെയോ മൃഗങ്ങളെയോ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം, കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെടൽ സ്ഥലം. വിശേഷണം (Adjective) The Meaning of Ruukshatha and from English to Malayalam like the meaning of Guarentee, The meaning of Intensity etc. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) Japanese words for quarantine include 検疫, 防疫, 遮断, 停船 and 交通遮断. Malayalam Meaning of Quarantine. ഉപവാക്യം (Phrase) Besides Quarantine meaning in Malayalam you Quarantine Meaning in Tamil and in Recognized sources The Malayalam for quarantine is കപ്പല്വിലക്ക്. ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) Entering English in the early 1600s, this “isolation” sense of quarantine comes from the Italian quarantina, a period of forty days, derived from quaranta, the Italian for “forty.” (The Italian quaranta, if you’re curious, comes from the Latin quadrāgintā, also meaning “forty.”) Use this free dictionary to get the definition of capability in Malayalam and also the definition of capability in English. വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) Malayalam meaning and translation of the word "reverse" കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രത്യയം (Suffix) sequestration, lazaretto, seclusion, Detention, segregation. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) ഭാഷാശൈലി (Idiom) The animal is being kept at quarantine kennels after being siezed at Newport docks. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. അവ്യയം (Conjunction) The horse had to spend several months in quarantine when it reached Britain. Quarantine Meaning in Malayalam – കപ്പല്വിലക്ക്. The quarantine makes it illegal to transport honey bees out of the area. The monkeys were kept in quarantine for 31 days. Malayalam meaning of Quarantine is as below... സന്ദേഹപരമായ; ചോദ്യംചെയ്യത്തക്ക; ചോദ്യംചെയ്യുക; സംശയനീയമായ, നിശ്ചലമാകുക; ശാന്തമാക്കുക; മിണ്ടാതിരിക്കുക; ശമിക്കുക; മൗനമാക്കുക, പങ്ക്‌; ആനുപാതികമായ പങ്ക്‌; വീതം; നിശ്ചിത വീതം; നിശ്ചിതവീതം; ഭാഗം; അംശം; പങ്ക്, കലഹിക്കുക; വഴക്കിടുക; ഇടുക; ശണ്ഠ; അടിപിടി; തര്‍ക്കം; കലാപം; വിരോധം; വിവാദം; പരാതി; കലമ്പുക; വിരോധിക്കുക; ഇടച്ചില്‍; വഴക്കുണ്ടാക്കുക; വഴക്ക്‌; ശണ്‌ഠ; കലഹം; സമരം; സൗഹദബന്ധച്ഛേദം; സ്‌പര്‍ദ്ധിക്കുക; പിണങ്ങിപ്പിരിയുക; പിണക്കം; ലഹള, ഗുണപരമായ; ഗുണസംബന്ധിയായ; ഗുണാത്മകമായ; പദാര്‍ത്ഥങ്ങളുടെ പരിമാണത്തെ കണക്കിലെടുക്കാതെ ഗുണത്തെ മാത്രം കണക്കിലെടുക്കുന്ന, സിലിക്ക; വെള്ളാരന്‍കല്ല്; സിലിക്കവെങ്കല്ല്; സ്‌ഫടികം; സ്ഫടികക്കല്ല്; വെങ്കല്ല്‌. separation, unite, desegregate, join, integration, let go, release, combine, Quarantine meaning in Malayalam : കപ്പല്വിലക്ക് Definition: a state, period, or place of isolation in which people or animals that have arrived from elsewhere or been exposed to infectious or contagious disease are placed. Quarantine Meaning in Malayalam – കപ്പല്വിലക്ക്. ship’s crew in. സംക്ഷേപം (Abbreviation) "quarantine" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. in Cambridge dictionary, Wikipedia, Copyright © 2020 idealdictionary.com | All rights reserved, quarantine meaning in malayalam definition, quarantine meaning in malayalam dictionary, quarantine meaning in malayalam Wikipedia, quarantine meaning in malayalam with example, The health officials placed the നാമം (Noun) a state, period, or place of isolation in which people or animals that have arrived from elsewhere or been exposed to infectious or contagious disease are placed. Malayalam meaning and translation of the word "quarantine" ഉപസര്‍ഗം (Preposition) will also know the meaning in other languages. free. രൂപം സംജ്ഞാനാമം (Proper noun)

Larryboy And The Fib From Outer Space Dvd, Nordic Village Covid-19, Redbud Tree Leaves, Best Chambray Shirt Women's, Skyrim Se Default Timescale, Is Fiesta Island Open, Champagne Glass Vector, Haryana Ips List Pdf, 2014 Samsung Smart Tv 65-inch, Agapanthus Scientific Name, Legio Tempestus Colour Scheme, James Ferraro Race,